Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Protidrogová prevence v Praze 6

Oblast protidrogové prevence je realizována v rámci komunitního programu Zdravá Šestka, který je ojedinělým projektem komplexního a systematického přístupu řešení prevence drogových závislostí a ostatních sociálně nežádoucích jevů. Cílem projektu je zabránit samotnému užívání drog nebo alespoň oddálit první zkušenosti s užíváním návykových látek do co nejpozdějšího věku.

Preventivní programy pro školy
Ve většině škol na území Prahy 6 působí organizace Prev–Centrum. Témata programu jsou přizpůsobena věku dětí a kromě problematiky návykových látek se týkají např. podpory zdravého životního stylu, komunikace a spolupráce, partnerských vztahů a sexuality, problematiky HIV/AIDS, gamblingu, šikany, xenofobie a rasismu, sekt atd. Do projektu se postupně podařilo zapojit všechny ZŠ Prahy 6 a Základní školu Praktickou. Neméně významné jsou preventivní aktivity pro mateřské školy či semináře pro studenty středních škol.

 Poradenství a terapeutické služby
Ve spolupráci s o. s. Klika při Pedagogicko–psychologické poradně pro Prahu 6 je na školách Prahy 6 zajišťována péče školních psychologů. V průběhu let 2002 – 2015 se podařilo tuto službu rozšířit na všech 15 škol. Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro rodiny v obtížné životní situaci za podpory MČ Praha 6 poskytuje např. opět organizace Prev – Centrum v rámci své Rodinné terapie nebo Ambulantní léčby.

Vzdělávání pracovníků škol
MČ Praha 6 organizovala nebo se podílela na organizování cca 30 seminářů a odborných vzdělávacích kurzů pro ředitele škol, školní metodiky prevence a ostatní pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Vzdělávání od roku 2002 absolvovalo cca 450 účastníků, poptávka po vzdělávání se však neustále zvyšuje.

 Vzdělávání pracovníků škol, strážníků městské policie a metodická podpora školním metodikům prevence
MČ Praha 6 organizuje nebo se podílí na organizaci seminářů a odborných vzdělávacích kurzů pro ředitele škol, školní metodiky prevence a ostatní pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Témata vzdělávacích kurzů jsou připravována na míru požadavkům jednotlivých cílových skupin a vzdělávání zajišťuje v rámci protidrogové politiky protidrogová koordinátorka ÚMČ Praha 6.

V rámci protidrogové prevence se činnost protidrogové koordinátorky soustředí také na práci s pedagogickými pracovníky, školními metodiky prevence. Koordinátorka se setkává s metodiky prevence základních, středních, speciálních a praktických škol na Praze 6 1x v každém měsíci. 1x za 2 měsíce probíhají tzv. informační setkání metodiků pod vedením protidrogové koordinátorky, za účasti pracovníků Prev-Centra a dalších hostů. Tato setkání se střídají se schůzkami v Pedagogicko-psychologické poradně, kde probíhají operativně domluvené metodické semináře.

 

 Preventivní akce

Zhruba od roku 2002 pořádala Praha 6 celoměstské akce PermoníkTýden Zdravé Šestky a Plný Džbán - ten se roku 2005 změnil na Ladronkafest. Permoník po několika ročnících zanikl a roku 2009 jej nahradila akce Brána volného času dokořán.

V rámci Týdne Zdravé Šestky, který probíhal každoročně poslední týden v září, prezentovaly svou činnost školy, spolky a organizace působící v lokalitě MČ Praha 6, zejména prostřednictvím dnů otevřených dveří, výstav, odborných seminářů nebo kulturních, zájmových a zážitkových akcí. V roce 2004 a 2005 proběhlo jako důležitá součást Týdne Zdravé Šestky také Fórum poskytovatelů služeb v oblasti primární a sekundární protidrogové prevence v Praze 6. V roce 2012 byl Týden Zdravé Šestky prodloužen na celý měsíc září a vznikla tak akce s pojmenováním MĚSÍC ZDRAVÉ ŠESTKY.

Vyvrcholením programu nejdříve Týdne a v současné době již Měsíce Zdravé Šestky je každoročně kulturní, sportovní a společenská akce Ladronkafest (dříve Plný Džbán), určená nejen dětem a dospívající mládeži, ale i pro nejširší veřejnost. Akce nabízí zábavu a možnosti alternativního trávení volného času s důrazem na sportovní a kulturní vyžití, soutěže a informace o službách organizací psychosociální sítě a volnočasových aktivit. Do programu se mohou aktivně zapojit děti, dospívající mládež i rodiče, např. formou výtvarných dílen, závodů na in-line bruslích, odborné panelové diskuse, jízdy na U-rampě, skoků na trampolíně, bojových umění atd. Každoročně je o akci velký zájem, což dokládá i vysoký počet návštěvníků, Ladronkafest navštíví každoročně zhruba 12.000 až 15.000 lidí.

Možnost smysluplného trávení volného času pro ohrožené děti a mladé lidi, nabízejí nejen zájmové organizace působící na Praze 6, ale především nízkoprahový klub pro mládež „Suterén“ (o.s. Prev – Centrum). Klub zahájil svou činnost koncem roku 2002.

Akce ANTIFETFEST

AntiFETfest aneb jde to i jinak!, je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež s tématikou rizikového chování. Soutěž vyhlašuje Hlavní město Praha ve spolupráci s ostatními městskými částmi. Žáci a studenti ze škol Prahy 6 se této aktivity účastní každoročně. V rámci lokálního kola na Praze 6 se pravidelně účastní zhruba 10-17 filmařských týmů. Početná účast ukazuje, že je o tuto tvořivou a přitom smysluplnou aktivitu v rámci protidrogové prevence zájem. Naši filmaři sklízí také úspěch v celopražských kolech, umisťují se každoročně mezi soutěžícími na předních příčkách.

Terénní program sociálních asistentů Streetwork Drop In o.p.s.

Terénní program sociálních asistentů Drop In o.p.s. je nízkoprahovou službou, která se zaměřuje na poskytování terciární prevence na území hl. m. Prahy zejména injekčním a dlouhodobým uživatelům nelegálních látek. Služba se zaměřuje také na pomoc blízkým uživatelů a dalších neuživatelů (řidiči, žáci, účastníci hudebních festivalů, pracovníci státní správy a samosprávy, pedagogové). Všechny služby jsou bezplatné a anonymní. Tyto služby jsou poskytovány:

- na otevřené drogové scéně,

- na uzavřené drogové scéně.

Terénní program Drop In v minulosti monitoroval cca 60 uživatelů z otevřené drogové scény, kteří se pohybují, případně bydlí na území městské části Prahy 6. Dále jsou pak pracovníci programu v kontaktu s cca 15 uživateli na 3 drogových bytech na území městské části Prahy 6. V současné době probíhá poznávání drogové scény na tomto území. Pro rok 2016 plánuje městská část Praha 6 získat realizací tohoto projektu aktuální monitoring drogové scény. Významným cílem projektu je snížení a cílené snižovaní rizik pro obyvatele městské části - ochrana veřejného zdraví obyvatel Prahy 6. Předpokládáme taktéž, že realizací tohoto projektu dojde k posílení dobrého vztahu uživatelů k samosprávným institucím a orgánům na území městské části Praha 6.

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ