Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Pomoc dětem s poruchou učení na základních školách Prahy 6

ZŠ Bílá
Doučování: ANO
Žáci se specifickou poruchou učení navštěvují podle druhu poruchy D klub, ve kterém se jim individuálně věnuje speciální pedagog 1 - 2 hodiny týdně. Věnujeme se i dětem s mentálním postižením, ve škole s nimi pracují 2 pedagogičtí asistenti.

ZŠ Červený vrch
Doučování: ANO
Žáci se specifickou poruchou učení pracují podle svých individuálních plánů. Na I. stupni pracují 1 - 2 hodiny v malém kolektivu žáků ze stejného ročníku, kde se jim individuálně věnuje speciální pedagog. Integrujeme také děti s mentálním i fyzickým postižením. Snažíme se pracovat jako inkluzivní škola a máme celkem 14 individuálně integrovaných žáků. Ve třídách pak pracuje i asistent pedagoga. Úspěšně integrujeme i nevidomou žákyni. V této oblasti máme mnoho zkušeností, které předáváme i pedagogům z jiných škol. Škola je navíc plně bezbariérová.

ZŠ Dědina
Doučování: ANO
Při práci s žáky s poruchami učení vychází škola z vlastního postupu vytvořeného na zkušenostech práce s těmito žáky. Škola poskytuje poradenskou činnost rodičům, do školy dochází školní psycholog, který je v konkrétní dny k dispozici žákům, učitelům i rodičům. Žáci jsou integrováni do běžných tříd a pracují podle vlastních individuálních plánů. Na jejich tvorbě spolupracují třídní učitelé, výchovný poradce a psycholog. K jejich odsouhlasení jsou přizváni také rodiče. Individuální plány jsou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány. V několika třídách spolupracují kromě učitele s žákem asistenti pedagoga.
Při škole je zřízen DYS - klub s jehož pomocí škola zajišťuje maximálně možnou péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, které jsou velmi různorodé.
Prostřednictvím DYS - klubu škola pečuje o žáky se specifickými potřebami, sociálně oslabené, jazykově znevýhodněné, zdravotně oslabené - individuální péče, vyžadující logopedické nápravy, s výchovnými problémy. DYS - klub je vybaven speciálními pomůckami a učebnicemi potřebných pro práci se žáky se specifickými potřebami. Škola umožňuje pokračování ve vzdělávání dětí z MŠ Libocká, která je známa svým speciálním přístupem k dětem se zjištěnými poruchami již v předškolním věku.

ZŠ Emy Destinnové

Doučování: ANO
Škola zařazuje děti do běžných tříd a má pro ně vypracovaný individuální přístup. Škola je schopna integrovat i děti s mentální poruchou. Škola zaměstnává speciálního pedagoga.

ZŠ Hanspaulka
Doučování: ANO
Na škole působí již desátým rokem školní psycholožka Kačka, zúčastňuje se zážitkových kurzů a aktivit školy, spolupracuje s rodiči. Nadstandardní je práce se skupinami dětí se speciálními potřebami SES Skříteček, SES Skřítek a SES Play. Děti se specifickými poruchami učení brzy diagnostikujeme (učitelé, psycholožka ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 6). Tyto děti mají v průběhu vyučování částečně odlišný režim, pracují podle možností s asistenty a navštěvují DYSKLUBY.

ZŠ náměstí Interbrigády
Doučování: NE
Děti s poruchou učení jsou integrovány do běžných tříd a mají individuální studijní plány. Ve škole působí asistenti, je možná integrace i dětí s mentálním postižením.

ZŠ J. A. Komenského
Doučování: ANO
Od školního roku 2009-2010 nejsou zřizovány speciální třídy pro děti se specifickou poruchou učení, jak tomu bylo do té doby. Škola má vypracovaný systém pro integraci těchto dětí, který je součástí školního vzdělávacího programu. Prioritou školy v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zařazování přednostně spádových žáků školy do běžných tříd a jejich následná individuální integrace.

ZŠ Marjánka
Doučování: ANO
Škola má vypracovanou metodiku postupu práce se žáky, která vychází z vyhlášky MŠMT č. 62/2007, částka 27. Součástí této inovace je interní pokyn Přístupy a Metody práce s žáky se SPU a hodnocení práce žáků. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, sociálně znevýhodnění a žáci se zdravotním postižením hojně využívají poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Při jejich hodnocení se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Pro žáky se specifickými poruchami učení je na základě žádosti rodičů vypracován individuální vzdělávací program (IVP), kterým se po konzultaci se školním psychologem řídí všichni vyučující, ale i zákonní zástupci. Zákonný zástupce žáka musí být prokazatelným způsobem s IVP seznámen a stejně tak aktivně se školou spolupracovat. Učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem a školním psychologem pak v průběhu školního roku tento plán aktualizují a koncem školního roku celý plán vyhodnocují. Školní psycholog tento program sleduje a kontroluje, případně stanoví další postupy nápravy. Svým obsahem se vzdělávací proces u žáků se speciálními poruchami učení zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Cílem tedy zůstává komplexní péče s přiměřenými požadavky na žáky se SPU, vytváření jejich zdravého sebevědomí, které vychází z vlastních úspěchů; žáci by měli být schopni se zapojit do běžného vyučování bez pocitů méněcennosti a bez sekundárních poruch chování. Učitelská knihovna je soustavně doplňována odbornou literaturou, učitelé se účastní odborných kurzů a seminářů s touto tématikou.

ZŠ Na Dlouhém lánu
Doučování: ANO
Škola má zpracován program výchovného poradenství. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou buď integrovány v běžných třídách pouze s úlevami, ve vážnějších případech mají vlastní individuální vzdělávací plán. Všem jsou k dispozici "dys kluby", v nichž je využíváno metod speciální pedagogiky pro rozvoj dítěte. Děti, které mají vážné mentální znevýhodnění, integrujeme pouze s přítomností asistenta. Tyto děti jsou zařazovány do montessori tříd, kde přítomnost asistenta vzhledem k jiné organizaci hodin není rušivým prvkem.

ZŠ náměstí Svobody
Doučování: ANO
Žáci s poruchami učení jsou integrováni do běžných tříd. Ve škole pracuje výchovný poradce, který se touto problematikou zabývá. Ve spolupráci s učiteli připravuje pro žáky individuální vzdělávací plány, podle kterých probíhá výuka. Při výuce některým učitelům pomáhají i asistenti pedagoga. Spolupracujeme se školním psychologem a pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 6. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat kroužky, které jsou zaměřeny na odstraňování těchto problémů.

ZŠ Norbertov
Doučování: ?
Škola má vypracovaný systém, jak přistupovat k dětem se specifickou poruchou učení.

ZŠ Petřiny – jih
Doučování: ANO
Škola zařazuje děti do běžných tříd a připravuje pro ně individuální studijní plány. V běžných třídách jsou také integrovány děti s ADHD.

ZŠ Petřiny – sever
Doučování: ANO
Žáci jsou integrováni do běžných tříd. Problematika specifických poruch učení je součástí školního vzdělávacího plánu naší školy. Péči zajišťují učitelé v těsné spolupráci se školním poradenským pracovištěm. Důležitou součástí systému je i přístup a spolupráce rodiny se školou. Škola má také zkušenosti s integrací žáků s ADHD. Péči o tyto děti za podpory asistenta pedagoga koordinuje školní poradenské pracoviště v těsné spolupráci s třídními učiteli. Pro tyto žáky je vypracováván opakovaně individuální vzdělávací plán.

ZŠ Pod Marjánkou
Doučování: NE
Žáci se specifickými poruchami učení jsou ve škole integrováni do běžných tříd. Tyto poruchy nebývají hlubokého charakteru, žáci je většinou velice dobře eliminují díky svým intelektovým schopnostem. Pokud po vyšetření doporučí poradna úlevy, vycházíme při plnění tohoto doporučení z vyhlášky MŠMT o práci s žáky se specifickými poruchami učení a o hodnocení jejich práce. Součástí plánu výchovné poradkyně je i možnost, v případě potřeby, vypracovat pro žáka ve spolupráci s příslušnými učiteli individuální plán. Rodiče i žáci mají možnost pravidelných konzultací s výchovnou poradkyní i školní psycholožkou. Škola má zkušenosti se zařazením žáků s ADHD do běžné třídy a s prací s nimi. Snažíme se o úzkou spolupráci mezi rodiči, učiteli, žáky, výchovnou poradkyní a pedagogicko-psychologickou poradnou tak, aby výsledek byl uspokojující pro všechny zúčastněné.

ZŠ T. G. Masaryka
Doučování: ANO
Dle potřeb dítěte vypracováváme individuální plán ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Jsme schopni integrovat také děti s mentální poruchou, autismem, ADHD, Downovým syndromem apod., je-li pro dítě přínosné navštěvovat běžnou základní školu.

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ